1

Sanskrit Words Starting With: t

ta    taba    tabahi    tabahin    tabe    tabeta    tabhih    tabhu    tabhyah    tabhyam    tabu    tad    tada    tadana    tadanah    tadanaih    tadane    tadaneo    tadanim    tadatmyam    tadayan    tadayantah    tade    tadit    tadita    taditah    taditam    tadite    tadiya    tadiyam    tadiyanam    tadrk    tadrsa    tadrsam    tadrsan    tadrsanam    tadrse    tadrsena    tadrsih    tadva    tadvat    tah    taha    tahai    tahake    tahakei    tahan    tahani    tahanni    tahao    tahara    tahare    tahate    tahatei    tahateo    tahe    tahen    tahi    tahin    taho    tai    taiche    taih    taijasah    taijasaih    taijasani    taijasat    taijasau    taila    tailamra    tailangi    taile    tairthika    taka    takhana    takra    taksa    taksah    taksaka    taksakah    taksakam    taksakat    tala    talabhaih    talaih    talajangha    talajanghah    talajanghan    talaka    talaloka    talam    talamala    talamale    talane    talatah    talatalam    talatale    talate    talaya    tale    talena    talete    tali    talila    talpa    talpat    talpe    talu    taluh    tam    tama    tamah    tamahsu    tamaih    tamala    tamalaih    tamalasya    tamalere    tamam    tamamsi    taman    tamanam    tamarasa    tamasa    tamasah    tamasam    tamasat    tamase    tamasi    tamasim    tamaskah    tamaskan    tamastati    tamasya    tamat    tamata    tamau    tamaya    tambu    tambula    tambulam    tame    tamena    tamera    tamisra    tamisrah    tamisram    tamisre    tamobhyam    tamra    tamraparni    tamrayah    tamyam    tan    tana    tanat    tanatani    tanau    tanavah    tanavam    tanave    tanaya    tanayah    tanayaih    tanayam    tanayan    tanayasya    tanayau    tanayaya    tanaye    tanayebhyah    tanayesu    tanayoh    tanba    tandava    tandavam    tandavi    tandavini    tandera    tandra    tandrim    tandrina    tandula    tandulaih    tandulera    tane    tanha    tanhai    tanhake    tanhan    tanhara    tanharao    tanhare    tanhate    tanhatei    tanhe    tanhi    tani    tanibare    tanileha    tanite    taniyan    tanka    tankaraih    tanke    tanmatrat    tanoh    tanosi    tanoti    tanra    tanre    tantau    tantave    tante    tantra    tantrah    tantraih    tantram    tantranam    tantrani    tantrasya    tantratah    tantre    tantresu    tantrikena    tantrya    tantryam    tantu    tantuh    tantun    tantusu    tantya    tantyam    tanu    tanubhih    tanuh    tanuja    tanujaih    tanum    tanunam    tanuruhah    tanuruhaih    tanuse    tanutara    tanute    tanutra    tanuva    tanuvam    tanva    tanvah    tanvam    tanvan    tanvi    tanvim    tanvoh    tapa    tapah    tapahsu    tapaih    tapam    tapami    tapan    tapana    tapanah    tapanam    tapaniya    tapantam    tapanti    tapas    tapasa    tapasah    tapasam    tapase    tapasi    tapasvi    tapasvibhyah    tapasvinah    tapasvinam    tapasvinau    tapasvini    tapasvinim    tapasvinya    tapasvisu    tapasya    tapasyara    tapasyasi    tapasyata    tapat    tapatah    tapatam    tapataya    tapati    tapatim    tapatyam    tapena    tapi    tapitah    tapitam    tapiyan    tapo    tapobhih    tapolokah    tapomurtih    tapta    taptah    taptam    taptasya    taptum    taptva    tapyamanah    tapyamanam    tapyamane    tapyante    tapyati    tapyatoh    tapye    tara    tarabhih    tarah    taraja    tarajara    tarajate    taraka    tarakah    tarakam    tarakena    tarala    taralata    taram    taran    tarana    taranam    taraneh    taranga    tarange    tarangera    tarangini    taranih    taranti    tarasa    tarase    tarasvini    tarata    taratamya    taratamye    taratamyena    tarate    tarati    taravah    tarayati    taraye    tarayitum    tare    tarema    taret    tarhi    tari    taribare    taribe    tarila    tarimu    tarisyamah    tarisyami    tarisyasi    tarisyatha    tarite    tarja    tarjana    tarjanaih    tarjanite    tarje    tarka    tarkah    tarkaih    tarkan    tarkayam    tarkayamahe    tarke    tarkei    tarkena    tarkera    tarkika    tarksya    tarksyah    tarksyasya    tarksyaya    tarksyena    taroh    tarpana    tarpanam    tarpanena    tarpayan    tarpayisye    tarpayitva    tarpitah    tarsa    tarsaih    tarsaka    tarsam    tarsana    tarsanat    tarsena    tarsini    tarsitah    tartiyasya    tartiyena    taru    taruh    tarum    tarunah    tarunam    taruni    tarunim    tarunya    tarunyah    tarura    tarusah    tarvoh    tasam    taskara    taskarah    taskaraih    tasmai    tasmat    tasmin    tasthatuh    tasthau    tasthuh    tasthusah    tasthusam    tasu    tasya    tasyah    tasyai    tasyam    tat    tata    tatada    tatah    tataih    tataksana    tatam    tatana    tatapyamana    tatara    tatare    tatastha    tatasu    tatasya    tate    tateka    tateke    tatha    tathai    tatham    tathani    tathapi    tathapiha    tathare    tathaya    tathi    tathya    tathyam    tati    tatibhih    tatih    tatpara    tatparya    tatra    tatrapi    tatrasuh    tatratyah    tatratyaih    tatratyanam    tatrpuh    tattva    tattvadarsa    tattvah    tattvaih    tattvam    tattvan    tattvanam    tattvasya    tattvat    tattvatah    tattvavadi    tattvavit    tattvaya    tattvayam    tattve    tattvena    tattvera    tatyaja    tatyaje    tatyajuh    tau    tava    tavadbhih    tavakah    tavakam    tavakan    tavakanam    tavakena    tavan    tavanhi    tavantah    tavanti    tavat    tavata    tavati    taya    tayoh    te    tebhyah    teho    tehon    teisa    teja    tejah    tejahsu    tejamsi    tejasa    tejasah    tejasam    tejase    tejasi    tejastvam    tejasvi    tejasvinam    tejitah    tejiyamsam    tejiyasam    tejiyasi    tejo    tejobhih    tejomayam    tejorasim    tena    tene    tenha    tenho    teni    tentula    tentuli    tepate    tepathe    tepe    tepire    tepuh    tera    terache    tesam    tesu    tetrisa    thada    thak    thake    thakiba    thakita    thakuka    thakura    thakurake    thakurali    thakurani    thakuranira    thakure    thakurera    thakurere    thali    thalira    thalite    thama    thame    thana    thani    tharahari    tharathari    thare    tharethore    thari    thata    theha    thekatheki    thekaya    theke    theki    thelatheli    thele    theli    thelitei    thena    thenga    thikari    thoda    thonte    thore    thuila    tigma    tigmah    tigmaketum    tigmaya    tihan    tika    tikate    tikaya    tiksna    tiksnaih    tiksnam    tiksnatam    tikta    tiktah    tila    tilaka    tilakhajara    tilasah    tilaya    timeh    timi    timih    timingila    timingilaih    timingile    timira    timirayan    tina    tine    tinera    tinere    tinho    tippani    tira    tirah    tirajaih    tiram    tirascakara    tirascam    tirascinah    tirascinam    tirascinena    tiraskara    tiraskari    tiraskaribare    tiraskrta    tiraskrtah    tiraskrtam    tiraskrtan    tiraskrtya    tire    tirobhavisyati    tirodadhe    tirodhanena    tirodhatte    tirohitah    tirohitam    tirohitan    tirohitatvatha    tirtha    tirthah    tirthakah    tirtham    tirthanam    tirthani    tirthapada    tirthat    tirthavati    tirthayoh    tirthe    tirthena    tirthera    tirthesu    tirthi    tiruhita    tiryak    tisrah    tisrnam    tisrsu    tistha    tisthamahe    tisthan    tisthantam    tisthanti    tisthantyam    tisthasi    tisthata    tisthatah    tisthatam    tisthati    tisthatu    titarmi    titham    tithe    tithi    tithih    titiksa    titiksasva    titiksatah    titiksati    titiksavah    titiksaya    titikseta    titiksoh    titiksuh    titirisuh    titirsanti    tittiri    tittirih    tittirinam    tivra    tivrah    tivram    tivraya    tivrena    to    todam    toka    tokah    tokan    tokanam    tokata    tokena    tokesu    tokmaih    tola    toma    tomake    tomara    tomarai    tomaraih    tomaram    tomare    tomareha    tomate    tomatei    tomaya    tora    toranaih    toranam    tore    tosa    tosah    tosam    tosanam    tosanani    tosayam    tosayan    tosayet    tosi    tositah    tositau    tostum    tosyate    tota    totaya    totra    totre    toya    toyadah    toyah    toyaih    toyam    toyani    toye    toyena    toyesu    tra    trahi    trai    traigunya    traigunyam    trailokya    trailokyam    trailokyanatha    traipistapeya    traisankavah    traivargiki    traivista    trana    tranam    tranaya    trani    trapa    trapah    trapasya    trasa    trasaddasyuh    trasam    trasan    trasanani    trasanti    trasarenu    trasarenuh    trasat    trasayan    trasayat    trase    trasta    trastah    trastan    trasyante    trata    tratah    tratum    tratva    traya    trayah    trayam    trayanam    trayasya    trayat    trayata    trayate    trayaya    traye    trayena    trayi    trayim    trayodasa    trayodasah    trayodasamam    trayodase    trayodasim    trayodasyam    trayya    trayyah    trayyam    trayyarunih    trdbhyam    treta    tretara    tretayam    tri    tribandhanah    tribhanuh    tribhih    tridasa    tridasah    tridasaih    tridasan    tridha    tridivam    trigarta    trih    trikala    trikam    trikuta    trimalaya    trimalla    trimalle    trimatha    trimsat    trimsata    trin    trinakam    trini    tripada    tripadi    tripati    tripura    tripuradhipah    trisa    trisankuh    trisata    trisikhah    trisira    trisrnga    tristup    trisu    tritah    tritakupe    tritam    tritasya    tritayam    tritayaya    tritve    triveni    trivenite    trividha    trividhah    trivikrama    trivikramah    trivistapam    trivrdbhih    trna    trnabindoh    trnabinduh    trnaih    trnam    trnat    trnavarta    trnavartah    trne    trnera    trp    trpah    trpnuyat    trpta    trptah    trptaih    trptam    trptasya    trpti    trptih    trpyanti    trpyati    trpyet    trpyeta    trsa    trsah    trsarditena    trsi    trsita    trsitah    trsna    trsnah    trsnam    trsnan    trsnaya    trsnayah    trt    trtiya    trtiyah    trtiyam    trtiyaya    trtiyayam    trtiye    truti    trutih    tryaksa    tryambaka    tu    tubhyam    tuccha    tucchaih    tuccham    tucchikrta    tudanti    tudyamanah    tui    tula    tulanam    tulasi    tulasibhih    tulasika    tulasike    tulasira    tulasire    tulasya    tulasyah    tulayama    tulaye    tulayoh    tuli    tulite    tuliya    tulya    tulyah    tulyaih    tulyam    tulyani    tulyesu    tumam    tumara    tumbi    tumburuh    tumburum    tumburuna    tumi    tumiha    tumio    tumita    tumula    tumulah    tumulam    tuna    tunam    tunau    tunda    tundah    tundaih    tundam    tundan    tundayoh    tunde    tundena    tundilayati    tunga    tungabhadraya    tungat    tungau    tungi    tungite    tunhu    tuni    turaga    turagan    turam    turanga    turangah    turasat    turbhih    turite    turiya    turiyam    turiyat    turki    turnam    turuk    turuka    turvasoh    turvasuh    turvasum    turya    turyah    turyam    turyamanena    turyanam    turyani    turye    turyesu    tusa    tusita    tusitah    tusnim    tusta    tustah    tustam    tustasya    tustat    tustava    tustaya    tustayam    tustaye    tuste    tusti    tustih    tustiman    tustuvuh    tustya    tustye    tusyanti    tusyantu    tusyat    tusyate    tusyati    tusyatu    tusye    tusyet    tusyeta    tuti    tutosa    tva    tvaca    tvacah    tvacam    tvaci    tvadiya    tvadiyam    tvadiye    tvadrsah    tvadrsam    tvagbhih    tvak    tvaksarah    tvam    tvara    tvaramanah    tvaramanam    tvaraya    tvarena    tvaritah    tvaritam    tvarite    tvasta    tvastaram    tvastra    tvastrah    tvastram    tvastre    tvastuh    tvat    tvattah    tvaya    tvayi    tvisa    tvisah    tvisam    tvise    tvisi    tyaga    tyagah    tyagam    tyagasya    tyagat    tyage    tyagena    tyagera    tyagi    tyaja    tyajah    tyajami    tyajan    tyajana    tyajantam    tyajatah    tyajate    tyajati    tyaje    tyajet    tyajeta    tyajeyuh    tyaji    tyajiba    tyajita    tyajite    tyajyam    tyaksyan    tyaksye    tyakta    tyaktah    tyaktam    tyaktau    tyaktena    tyaktu    tyaktum    tyaktva   

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z