Meaning of the Sanskrit Word: taravah

  taravaù—the trees    SB 2.3.18, Madhya 8.276, Madhya 14.228, Madhya 24.208, Antya 16.140
  taravaù—all the trees    SB 1.2.2
  taravaù—trees    SB 4.19.8
  taravaù—the trees (on the bank of the river)    SB 7.2.23
  taravaù—large trees    SB 8.10.46
  taravaù—O trees    Antya 15.51

Compound Sanskrit Words Containing: taravah

  kalpa-taravaù—desire trees    Madhya 14.227
  puñpa-taravaù—the flower trees    Madhya 14.228