Meaning of the Sanskrit Word: taravah

  taravaḥ—the trees    SB 2.3.18, Madhya 8.276, Madhya 14.228, Madhya 24.208, Antya 16.140
  taravaḥ—all the trees    SB 1.2.2
  taravaḥ—trees    SB 4.19.8
  taravaḥ—the trees (on the bank of the river)    SB 7.2.23
  taravaḥ—large trees    SB 8.10.46
  taravaḥ—O trees    Antya 15.51
  kalpa-taravaḥ—desire trees    Madhya 14.227
  puṣpa-taravaḥ—the flower trees    Madhya 14.228

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z