Recent Sanskrit word search

May 19, 2024
samudahrtam

sanskritdictionary.org/samudahrtam