Meaning of the Sanskrit Word: turiya

  turiya—transcendental    Adi 5.24, Adi 5.41, Adi 5.48
  turiya—the fourth expansion    SB 3.1.34
  turiya—the fourth    Adi 2.52

Compound Sanskrit Words Containing: turiya

  tat-turiya-bhaga—one quarter of that measure (900,000 yojanas)    SB 5.21.15
  turiya-bhagah—one fourth    SB 5.20.38
  turiya-manena—by measurement only one fourth    SB 5.16.29