Meaning of the Sanskrit Word: tathaya

  tathāya—there    Madhya 4.168, Madhya 5.106, Madhya 17.58
  tathāya rahilā—He stayed there    Madhya 16.99
  tathāya vasila—sat down there    Madhya 25.87

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z