Meaning of the Sanskrit Word: taram

  taram—Tara    SB 9.14.4
  taram—Tara, the wife of Brhaspati    SB 9.14.8

Compound Sanskrit Words Containing: taram

  calat-taram—like moving stars    Madhya 14.189
  dina-taram—pitiable    SB 8.24.16
  duskara-taram—very difficult to ascertain    SB 3.4.34
  durlabha-taram—very rare to achieve    SB 4.22.8
  dura-taram—far away    SB 3.17.25
  uccaih-taram—very loudly    SB 5.9.18
  vastu-taram—anything else    Madhya 25.37