Meaning of the Sanskrit Word: tva

  tvā—You    SB 1.8.18, SB 3.21.21, SB 3.22.14, SB 4.30.38, SB 5.18.19, SB 6.7.32, SB 6.11.17, SB 6.11.25, SB 7.8.5, SB 7.8.13 (and more...)
  tvā—unto you    Bg 2.2, SB 1.5.5, SB 3.25.11, SB 4.20.27, SB 4.30.41, SB 5.17.18, SB 8.9.4, SB 8.24.20, SB 9.14.36
  tvā—yourself    SB 1.7.16
  tvā—on you    SB 3.15.6
  tvā-dṛśa—a person like you    Madhya 20.61, Madhya 20.61
  tat-tva nāhi jāni—we cannot understand the actual truth    Madhya 25.56
  tvā īśānam—unto You, the supreme controller    SB 10.3.26
  tvā-dṛśa—of a person like you    Madhya 20.61

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z