Compound Sanskrit Words Containing: yuktanam

  satata-yuktānām—always engaged    Bg 10.10, Adi 1.49, Madhya 24.173, Madhya 24.192
  hasta-yuktānām—of the animals with hands, like the tigers    SB 6.4.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z