Meaning of the Sanskrit Word: yuktah

  yuktah—being engaged    Bg 2.61, SB 1.19.17, SB 3.20.52, SB 4.24.18, SB 4.29.15
  yuktah—engaged    Bg 8.10, SB 6.1.49, SB 8.16.38
  yuktah—endowed    Bg 7.22, SB 6.2.47-48
  yuktah—engaged    Bg 12.1, Bg 12.2
  yuktah—being engaged    SB 1.9.16, SB 8.14.5
  yuktah—dovetailed    Bg 2.39
  yuktah—all engaged    Bg 3.26
  yuktah—is in the transcendental position    Bg 4.18
  yuktah—engaged in the divine consciousness    Bg 5.8-9
  yuktah—one who is engaged in devotional service    Bg 5.12
  yuktah—in trance    Bg 5.23
  yuktah—competent for self-realization    Bg 6.8
  yuktah—actual yogi    Bg 6.13-14
  yuktah—well situated in yoga    Bg 6.18
  yuktah—such engagement    Bg 18.51-53
  yuktah—associated with    SB 1.2.23
  yuktah—with    SB 4.1.5
  yuktah—through such agency    SB 4.11.26
  yuktah—fixed    SB 4.13.37
  yuktah—with great attention    SB 4.24.74
  yuktah—devoutly attached    SB 4.24.76
  yuktah—combined    SB 4.29.74
  yuktah—endowed with    SB 5.5.10-13
  yuktah—surrounded    SB 6.7.17
  yuktah—being absorbed    SB 7.4.40
  yuktah—accompanied    SB 8.4.13
  yuktah—together    SB 9.4.29
  yuktah—being united    SB 9.14.41
  yuktah—bestowed    Madhya 23.70
  yuktah—in touch with the Supreme    Antya 4.178
  yuktah—being equipped with    SB 1.2.15
  yuktah—those engaged in Your devotional service    SB 7.9.47
  yuktah—persons in touch with You    SB 8.6.11
  yuktah—all being combined    SB 8.10.1
  yuktah—self-controlled and well balanced    SB 9.1.18
  yuktah—perfect mystic yogis    SB 10.7.17
  yuktah—suitable    Antya 1.153

Compound Sanskrit Words Containing: yuktah

  bhakti-yuktah—being situated in devotional service    SB 3.9.31
  buddhi-yuktah—one who is engaged in devotional service    Bg 2.50
  buddhi-yuktah—being done in devotional service    Bg 2.51
  sakti-yuktah—associated with material nature    Madhya 20.312
  sata-candra-yuktah—with a shield decorated with hundreds of moons    SB 8.20.31
  dvadasa-skanda-yuktah—having twelve cantos    Madhya 25.143-144
  mahat-amsa-yuktah—accompanied by the plenary portion of mahat-tattva    SB 3.2.15
  nitya-yuktah—always engaged    Bg 7.17
  nitya-yuktah—perpetually engaged    Bg 9.14
  priti-yuktah—very attached    SB 5.5.3
  yoga-yuktah—one engaged in devotional service    Bg 5.6
  yoga-yuktah—engaged in devotional service    Bg 5.7
  yoga-yuktah—being engaged in Krsna consciousness    Bg 8.27
  yoga-yuktah—situated in devotional service    SB 3.25.26