Meaning of the Sanskrit Word: yauvana

  yauvana—youth    Adi 13.18, Adi 13.27, Madhya 6.74, Antya 3.192
  yauvana—youthfulness    Adi 15.11
  nava-yauvana—newly youthful    SB 8.8.41-46
  prathama yauvana—the beginning of youth    Antya 3.112
  se yauvana—that youthfulness    Madhya 2.25
  yauvana-dhana—the wealth of youthfulness    Madhya 2.25
  yauvana-līlā—the pastimes of youth    Adi 17.327
  yauvana-līlāra—of the pastimes of youth    Adi 17.3
  yauvana-praveśe—on the entrance of His youth    Adi 17.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z