Meaning of the Sanskrit Word: yauka

  yäuka—let it go    Madhya 16.131
  yäuka—let him go    Antya 3.107

Compound Sanskrit Words Containing: yauka

  yäuka paräëa—let me die immediately.    Madhya 16.182
  yäuka saàçaya—let My doubts be dissipated.    Madhya 15.114
  yäuka saàçaya—and let all doubts go away.    Madhya 15.151
  yäuka saàçaya—so that all doubts may go away.    Madhya 20.365