Meaning of the Sanskrit Word: yatanah

  yātanāḥ—punishments.    SB 3.30.24, SB 3.30.28, SB 3.30.29
  yātanāḥ—hellish conditions.    SB 6.2.15
  yātanāḥ—tortures    SB 7.1.42
  durantāḥ yātanāḥ—severe painful conditions    SB 5.26.30
  tigma-yātanāḥ—in which there is very terrible suffering.    SB 6.1.7
  yama-yātanāḥ—the miserable conditions imposed by Yamarāja.    SB 6.2.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z