Meaning of the Sanskrit Word: yanena

  yānena—by airplane    SB 4.12.33
  deva-yānena—by the transcendental airplane    SB 4.12.35
  deva-yānena—by the spaceways of the demigods    SB 5.17.4
  deva-yānena—by an airplane used by the demigods    SB 8.23.24
  haṁsa-yānena—by the swan carrier    SB 5.1.9
  haṁsena yānena—by his swan carrier    SB 3.24.20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z