Meaning of the Sanskrit Word: yajanam

  yajanam—sacrifice    SB 4.4.6
  deva-yajanam—the sacrificial altar    SB 2.6.24
  deva-yajanam—the arrangements for the sacrifice to the demigods    SB 4.5.26
  deva-yajanam—place where the demigods are worshiped    SB 4.7.7
  deva-yajanam—satisfying the demigods by sacrifices    SB 4.24.10
  deva-yajanam—a place of sacrifice to the demigods    SB 5.8.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z