Meaning of the Sanskrit Word: vyudasta

  vyudasta—who dispel    SB 4.20.29
  vyudasta—given up    Madhya 17.138
  vyudasta-anya-bhāvaḥ—being freed from all other attractions    Madhya 24.48

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z