Meaning of the Sanskrit Word: vyavahita

  vyavahita—separated    SB 7.7.44, Antya 3.58
  vyavahita—standing at a distance    SB 1.9.36

Compound Sanskrit Words Containing: vyavahita

  vyavahita haile—even when improperly uttered    Antya 3.59
  vyavahita-rahitam—without offenses or without being separated    Antya 3.60