Meaning of the Sanskrit Word: vyakhyana

  vyakhyana—explanation.    Adi 1.28, Adi 2.85, Adi 4.90, Adi 4.121, Adi 4.273, Adi 5.154, Adi 7.131, Adi 7.147, Adi 7.168, Adi 12.40 (and more...)
  vyakhyana—the explanation.    Adi 6.110, Madhya 24.35, Madhya 24.322, Madhya 25.29
  vyakhyana—exposition    Adi 2.71
  vyakhyana—description.    Adi 13.49
  vyakhyana—and explanation    Madhya 22.118
  vyakhyana—discourse    Antya 3.171

Compound Sanskrit Words Containing: vyakhyana

  bhaktira vyakhyana—explanation of devotional service.    Adi 6.28
  bhattera vyakhyana—explanation of Vallabha Bhatta    Antya 7.91
  bhagavata-vyakhyana—an explanation of Srimad-Bhagavatam    Antya 7.136
  sastrera vyakhyana—the description in the revealed scriptures    Adi 6.54
  kalpita vyakhyana—imaginary explanations.    Madhya 25.88
  karaye vyakhyana—explains the meaning    Madhya 25.93
  karena vyakhyana—they describe    Madhya 18.200
  karila vyakhyana—explained.    Antya 1.174
  upanga-vyakhyana—the exposition of the word upanga.    Adi 3.68
  viruddha vyakhyana—statements against the Krsna conscious conclusions    Madhya 23.117-118
  vyakhyana kariba—I shall explain    Madhya 24.105
  vyakhyana-vacana—words of explanation.    Antya 7.113