Meaning of the Sanskrit Word: vrtah

  vrtah—surrounded.    SB 1.12.36, SB 1.19.25, SB 3.17.31, SB 5.20.18, SB 6.4.35-39, SB 6.8.39, SB 6.14.50-51, SB 7.10.25, SB 7.13.12-13, SB 8.2.23-24 (and more...)
  vrtah—accepted    SB 8.24.50, SB 9.6.13, SB 9.6.43
  vrtah—engaged    SB 1.15.17, SB 9.6.14
  vrtah—surrounded by    SB 1.16.11, SB 8.2.14-19
  vrtah—accompanied    SB 3.18.20, SB 9.1.23-24
  vrtah—chosen    SB 5.24.24, SB 7.5.1
  vrtah—being prayed for    SB 1.3.11
  vrtah—generated.    SB 2.10.23
  vrtah—accompanied by    SB 4.2.14-15
  vrtah—is invited.    SB 4.13.33
  vrtah—surrounded by them    SB 6.7.38
  vrtah—the chosen    SB 6.8.3
  vrtah—encircled    SB 6.10.13-14
  vrtah—solicited    SB 7.4.1
  vrtah—yoked    SB 8.11.16
  vrtah—was asked    SB 10.3.37-38

Compound Sanskrit Words Containing: vrtah

  suhrt-vrtah—surrounded by friends.    SB 1.14.34, SB 10.5.26
  suhrt-vrtah—surrounded by your friends and relatives    SB 6.16.3
  tamah-vrtah—covered by material existence    SB 4.29.23-25
  vrtah asmi—I was appointed    SB 9.13.1