Meaning of the Sanskrit Word: vitrasta

  vitrasta—afraid    SB 7.9.5
  vitrasta-hṛdayaḥ—being afraid in the heart    SB 5.14.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z