Meaning of the Sanskrit Word: visvaksenah

  visvaksenah—another name of Visnu    SB 3.13.47
  visvaksenah—Lord Visvaksena    SB 6.8.29
  visvaksenah—Visvaksena    SB 8.13.23

Compound Sanskrit Words Containing: visvaksenah

  jayah vijayah prabalah balah kumudah kumudaksah ca visvaksenah—as well as Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumada, Kumudaksa and Visvaksena    SB 8.21.16-17