Meaning of the Sanskrit Word: visesah

  visesah—personal    SB 2.1.24
  visesah—variegatedness    SB 2.5.26-29
  visesah—the distinctive characteristic    SB 3.26.49
  visesah—difference    SB 4.29.1a-2a
  visesah—the particulars.    SB 5.12.9
  visesah—varieties    SB 5.16.25

Compound Sanskrit Words Containing: visesah

  kala-visesah—particular plenary portion or expansion    Adi 5.71, Madhya 20.281, Madhya 21.41
  ambhah-guna-visesah—the distinctive characteristic of water (taste)    SB 3.26.48
  artha-visesah—special necessity    SB 6.9.42
  bhumeh guna-visesah—the distinctive characteristic of earth (odor)    SB 3.26.48
  desa-visesah—a particular country    SB 5.26.4
  nabhah-guna-visesah—the distinctive characteristic of sky (sound)    SB 3.26.47
  sa-visesah—specific    SB 2.8.18
  tejah-guna-visesah—the distinctive characteristic of fire (form)    SB 3.26.48
  vayoh guna-visesah—the distinctive characteristic of air (touch)    SB 3.26.47
  ayama-visesah—the specific length of the radius    SB 5.16.1