Meaning of the Sanskrit Word: vimudha

  vimudha—foolish    Bg 3.6
  vimudha—bewildered    SB 3.27.2
  vimudha—deluded    SB 4.4.3

Compound Sanskrit Words Containing: vimudha

  ahankara-vimudha—bewildered by false ego    Bg 3.27
  sammoha-vimudha-cetah—whose mind was stupefied.    SB 3.22.17
  vimudha-bhavah—bewilderment    Bg 11.49