Meaning of the Sanskrit Word: vimudha

  vimūḍha—foolish    Bg 3.6
  vimūḍha—bewildered    SB 3.27.2
  vimūḍha—deluded    SB 4.4.3
  ahaṅkāra-vimūḍha—bewildered by false ego    Bg 3.27
  sammoha-vimūḍha-cetāḥ—whose mind was stupefied.    SB 3.22.17
  vimūḍha-bhāvaḥ—bewilderment    Bg 11.49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z