Meaning of the Sanskrit Word: vimrsya

  vimrsya—considering    SB 4.14.7, SB 4.19.38, SB 6.3.26, SB 6.15.26, SB 7.9.49
  vimrsya—by deliberation    Bg 18.63
  vimrsya—thinking    SB 2.9.7
  vimrsya—after full deliberation    SB 8.8.23
  vimrsya—after contemplating    SB 10.1.52

Can't find any compound Sanskrit words containing vimrsya.