Meaning of the Sanskrit Word: vidura

  vidura—O Vidura    SB 3.8.20, SB 3.10.28-29, SB 3.11.14, SB 4.5.13, SB 4.11.2, SB 4.14.30, SB 4.19.29, SB 4.24.8
  vidura—Vidura    SB 2.7.43-45
  vidūra—very far    Antya 19.50
  vidūra-kāṣṭhāya—one who is far from mundane wranglers    SB 2.4.14
  vidūra-vat—as if far away    SB 4.16.11
  vidūra-vigataḥ—the fifth-grade person, or the untouchable    SB 5.1.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z