Meaning of the Sanskrit Word: vidheya

  vidheya—the predicate    Adi 2.7, Adi 2.75, Adi 2.76
  vidheya—of the predicate    Adi 2.80, Adi 2.82
  vidheya—predicate    Adi 2.77
  vidheya—unknown    Adi 16.56
  vidheya—what is unknown    Adi 16.57
  vidheya—the unknown, which is to be explained    Adi 16.59
  vidheya—the unknown    Adi 16.60

Compound Sanskrit Words Containing: vidheya

  avimåñöa-vidheya-aàça—of the unconsidered predicate portion    Adi 2.87
  vidheya-cihna—predicates.    Adi 2.6