Meaning of the Sanskrit Word: vasudevasya

  vasudevasya—of Vasudeva    SB 1.8.33, SB 10.8.14
  vasudevasya—of the Supreme Personality of Godhead    SB 4.8.7, SB 10.10.20-22
  vasudevasya—by Vasudeva    SB 1.1.12
  vasudevasya—of the wife of Vasudeva    SB 3.2.25
  vasudevasya—of Vasudeva, Krsnaís father    SB 10.2.7
  vasudevasya—of Krsna    Bg 18.74
  vasudevasya—of the Personality of Godhead Sri Krsna    SB 1.5.9
  vasudevasya—of Lord Sri Krsna    SB 1.5.31
  vasudevasya—of Vasudeva, Sri Krsna    SB 1.7.32
  vasudevasya—Lord Vasudeva    SB 5.1.27
  vasudevasya—of Lord Vasudeva    SB 5.18.1
  vasudevasya—Lord Vasudeva (the son of Vasudeva), Krsna    SB 5.23.4

Can't find any compound Sanskrit words containing vasudevasya.