Meaning of the Sanskrit Word: vasiya

  vasiya—sitting    Adi 17.47, Adi 17.247, Adi 17.286, Madhya 6.14, Madhya 8.17, Madhya 8.55, Madhya 8.243, Madhya 11.176, Madhya 13.165, Madhya 15.289 (and more...)
  vasiya—sitting.    Adi 17.191, Madhya 3.9, Madhya 9.322, Madhya 13.23, Madhya 16.59, Madhya 19.21, Antya 10.92
  vasiya—sitting down    Madhya 17.104, Antya 20.148
  vasiya—after sitting    Adi 7.60

Compound Sanskrit Words Containing: vasiya

  nibhrte vasiya—sitting in a solitary place.    Madhya 15.37, Madhya 17.164, Madhya 18.139
  achena vasiya—was sitting    Antya 6.189, Antya 16.16
  gonphate vasiya—sitting in his cave    Antya 3.229
  rahila vasiya—remained seated    Antya 5.16
  sabhate vasiya—sitting in an assembly.    Madhya 19.17
  vasiya majhe—sitting in the middle    Madhya 12.131
  vasiya rahila—stayed there sitting    Antya 3.116
  vasiya achena—was sitting    Madhya 10.130
  ye vasiya—sitting    Antya 12.72