Meaning of the Sanskrit Word: varsanam

  varṣāṇām—of years    SB 4.25.2
  varṣāṇām—of the varṣas    SB 5.16.8
  āyuḥ-varṣāṇām—of those whose years of life    SB 5.17.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z