Meaning of the Sanskrit Word: varniyachena

  varṇiyāchena—has described    Adi 13.47, Adi 16.109, Adi 17.138, Madhya 3.217, Madhya 5.140, Madhya 12.150, Madhya 16.56, Madhya 16.212
  varṇiyāchena—described    Adi 10.47, Madhya 15.13
  varṇiyāchena—has narrated    Madhya 16.81

Can't find any compound Sanskrit words containing varniyachena.