Meaning of the Sanskrit Word: varah

  varah—benediction.    SB 4.20.24, SB 4.30.30, SB 5.3.10, SB 7.3.17, SB 7.10.30
  varah—lover    Madhya 1.58, Madhya 13.121, Antya 1.78
  varah—foremost.    SB 3.4.30
  varah—the chief    SB 4.1.17
  varah—the biggest or most powerful    SB 8.6.39
  varah—a benediction    SB 8.11.38
  varah—the chief.    SB 8.19.8
  varah—the greatest    SB 8.21.10
  varah—the husband.    SB 9.6.43
  varah—husband    SB 9.14.21
  varah—Vara    SB 9.23.3-4
  varah—for a benediction    SB 10.3.37-38
  varah—better.    SB 3.29.29
  varah—water    SB 4.31.15

Compound Sanskrit Words Containing: varah

  dvija-varah—Jada Bharata, the son of a brahmana    SB 5.10.1
  kama-varah—the benediction to have whatever he wanted    SB 9.9.45
  labdha-varah—having obtained his desired boon    SB 7.4.4
  labdha-varah—being given the extraordinary benediction    SB 7.10.27
  labdha-varah—having received a benediction    SB 9.7.3
  muni-varah—great sage Jada Bharata    SB 5.10.14
  raddha-varah—having attained a boon    SB 3.18.22-23
  raja-varah—the best of kings    SB 5.2.19
  vidam varah—the best of the knowers of everything.    SB 8.19.29