Meaning of the Sanskrit Word: vapusa

  vapuṣā—by his body    SB 3.3.6, SB 3.21.45-47, SB 6.11.6
  vapuṣā—by the form    SB 10.3.43, Adi 1.48, Madhya 22.48
  vapuṣā—form    Adi 1.71, Madhya 20.170
  vapuṣā—with a physical body    SB 5.9.17
  vapuṣā—in this form as Kṛṣṇa    SB 10.3.37-38
  vapuṣā—by the body    Antya 14.1
  adbhuta-eṇa-vapuṣā—by a deer made of gold    SB 9.10.10
  rakṣā-gṛhīta-vapuṣā—by Your body, which You accept to give protection    SB 7.8.43

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z