Meaning of the Sanskrit Word: vapu

  vapu—body    Adi 7.60, Madhya 2.30, Antya 4.174, Antya 18.92
  vapu—bodies    Antya 18.88

Compound Sanskrit Words Containing: vapu

  sei vapu—that body    Madhya 2.34, Madhya 20.183
  eka-vapu—the same original form    Madhya 20.167
  krsna-vapu—of the transcendental body of Krsna    Madhya 21.126
  nara-vapu—a body just like that of a human being    Madhya 21.101
  prema-maya-vapu—body of love and ecstasy    Madhya 14.156
  sei vapu—that form    Madhya 20.171