Meaning of the Sanskrit Word: vamya

  vāmya—perverse    Adi 4.130
  vāmya—craftiness    Madhya 8.172
  vāmya—characteristics of the left-wing gopīs    Madhya 14.188
  vāmya—opposition    Madhya 14.198
  vāmya-svabhāva—quarrelsome nature.    Antya 7.142
  vāmya-svabhāve—because of left-wing character    Madhya 14.162

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z