Meaning of the Sanskrit Word: vaji

  vāji—acting as the horses    SB 7.15.46
  vāji—in first-class horses    SB 9.4.27
  vāji-haraḥ—the horse thief    SB 9.8.9-10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z