Meaning of the Sanskrit Word: vacane

  vacane—words.    Antya 4.165, Antya 8.52, Antya 9.59
  vacane—by words    Madhya 6.49
  vacane—in words.    Madhya 6.68
  vacane—on the request    Madhya 7.63
  vacane—in Her talking.    Madhya 8.179
  vacane—in the words    Madhya 9.195
  vacane—any word.    Madhya 12.16
  vacane—by word    Antya 3.118
  vacane—words    Antya 4.69
  vacane—by the words    Antya 12.75
  balaya vacane—said these words.    Antya 2.93
  balena vacane—speaks words.    Madhya 15.260
  bhaṇḍa-vacane—various loose language.    Madhya 14.134
  śrī-mukha-vacane—by the words from the mouth.    Adi 4.179
  iṅhāra vacane—by his words    Antya 8.83
  madhura vacane—in sweet language    Madhya 11.134
  madhura vacane—sweet words.    Madhya 16.87
  madhura vacane—in sweet words.    Antya 16.17
  madhura-vacane—in a sweet voice.    Antya 3.204
  prabhura vacane—in the words of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 9.196
  prabhura vacane—by the words of Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 13.186
  pralāpa-vacane—talking like a madman.    Antya 17.63
  pralāpa-vacane—crazy words    Antya 18.79
  purīra vacane—by the words of Paramānanda Purī    Antya 14.116
  purīra vacane—on the order of Paramānanda Purī.    Antya 19.12
  rādhāra vacane—the words of Śrīmatī Rādhārāṇī    Adi 4.244
  rājāra vacane—to the statement of the King    Antya 9.118
  sa-garva vacane—words full of pride    Antya 9.25
  sa-krodha vacane—talking in an angry mood    Madhya 1.270
  sakrodha vacane—angry words    Antya 9.38
  āmāra vacane—under My order.    Madhya 4.161
  āmāra vacane—in My words    Madhya 24.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z