Meaning of the Sanskrit Word: uttarah

  uttarah—further north    SB 5.16.8
  uttarah—left ear    SB 4.29.9
  uttarah—left    SB 4.29.12
  uttarah—the naksatras named Uttara (Uttara-phalguni, Uttarasadha and Uttara-bhadrapada)    SB 7.14.20-23
  uttarah—his eyes    SB 3.30.16
  uttarah uttarah—the following    SB 5.1.32, SB 5.1.32
  uttarah kosalah—the citizens of Ayodhya    SB 9.10.41

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z