Meaning of the Sanskrit Word: utpatti

  utpatti—creation    SB 4.1.16, SB 4.29.79, SB 8.24.28
  utpatti—of the creation    SB 6.9.42, SB 6.12.7
  utpatti—of manifestation    SB 3.32.7
  utpatti—repeated birth and death    SB 4.7.28
  utpatti—of creation    SB 5.25.9
  utpatti—birth    SB 9.24.58
  utpatti—of the origin    Adi 2.93
  utpatti—generation    Adi 16.41
  utpatti—beginning    Adi 16.80
  utpatti—production.    Madhya 6.174
  prema. utpatti-kāraṇa—the causes of awakening the loving propensity    Antya 1.140
  utpatti-lakṣaṇam—the symptom of awakening.    Madhya 22.155
  viśva-utpatti—the creation of the material cosmic manifestation    Adi 5.46
  viṣṇu-pāda-utpatti—her origin from the lotus feet of the Lord    Adi 16.83

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z