Meaning of the Sanskrit Word: utkantha

  utkantha—anxiety    Madhya 11.237, Madhya 16.37, Madhya 16.173
  utkantha—eagerness    Madhya 14.117-118, Antya 20.44
  utkantha—anxious    SB 4.9.42-43
  utkantha—anxieties    Madhya 10.25
  utkantha—very eager    Madhya 14.114
  utkantha—agitation of the mind    Antya 16.134
  utkantha—of anxieties    Antya 17.39
  utkantha—more eagerness    Antya 20.5

Compound Sanskrit Words Containing: utkantha

  ati-utkantha—great eagerness    Antya 20.35
  bahuta utkantha—great anxiety    Madhya 16.88
  cira-utkantha-manah—being very anxious for a long time    SB 4.3.10
  maha-utkantha—great anxiety    Antya 17.35
  premera utkantha—the ecstasy of the love    Madhya 3.119
  utkantha hanache—has been very anxious    Madhya 11.5
  utkantha haya—there was great anxiety    Madhya 18.43
  utkantha-antara—with great anxiety in the mind.    Antya 2.38
  utkantha-sloka—a verse pertaining to the anxiety    Antya 16.118
  utkantha-karana—the cause of great anxiety and restlessness.    Antya 15.12
  utkantha-vani—words of anxiety    Antya 17.39