Meaning of the Sanskrit Word: uthiya

  uthiya—standing up    Madhya 16.125, Antya 3.138, Antya 15.59
  uthiya—getting up    Madhya 19.238, Antya 2.126, Antya 17.22
  uthiya—standing    Adi 13.99, Madhya 25.164
  uthiya—rising    Madhya 8.9, Antya 6.184

Compound Sanskrit Words Containing: uthiya

  uthiya calila—got up and began to go away.    Antya 2.133, Antya 3.203
  uthiya calila—got up and left    Antya 3.156, Antya 4.50
  uthiya calila—got up and left.    Antya 3.244
  uthiya calila—got up and started    Madhya 9.339
  uthiya calila—stood up and left    Antya 3.117
  uthiya dhaila—got up and began to run.    Antya 14.88