Meaning of the Sanskrit Word: uktena

  uktena—instructed    SB 3.33.30, SB 4.28.41
  uktena—spoken    SB 3.33.13
  uktena—having been requested (by Baladeva)    SB 10.13.39
  uktena—with the words    Antya 16.87
  yathā-uktena—as stated before    SB 8.16.44-45

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z