Meaning of the Sanskrit Word: udyana

  udyana—gardens    SB 1.14.20, SB 5.24.8, SB 6.1.4-5, SB 7.2.14
  udyana—orchards    SB 1.11.12

Compound Sanskrit Words Containing: udyana

  deva-udyana—of the famous garden of the demigods    SB 7.4.8
  phala-udyana—garden    Adi 9.8
  puspa-udyana—flower gardens    Madhya 13.194
  puspa-udyana-vane—in the flower gardens    Madhya 13.200
  puspera udyana—a flower garden    Antya 15.28
  sura-udyana—in gardens maintained by the demigods    SB 8.2.7
  udyana bhari—filling the entire garden    Madhya 12.159
  udyana-bhitare—within a garden.    Madhya 20.37
  udyana-pradhane—one of the best gardens    Antya 19.79
  udyana-vihara—pastimes in the garden    Antya 15.95
  udyana-vilase—in His pastimes within the garden    Antya 20.126
  upavana-udyana—small parks    Madhya 2.10