Meaning of the Sanskrit Word: svit

  svit—whether    SB 1.16.20, SB 3.1.34, SB 3.1.35
  svit—does it come    SB 1.7.26
  svit—possibly    SB 1.8.37
  svit—will it be    SB 1.12.18
  svit—if it is so    SB 1.18.31
  svit—may    SB 3.7.37
  svit—or    SB 5.19.21

Compound Sanskrit Words Containing: svit

  kim svit—we wonder    Adi 4.173, Madhya 18.65, Antya 7.40
  api svit—whether    SB 3.13.22, SB 5.10.20
  kasya svit—of anyone else    SB 8.1.10, Iso 1
  api svit—if it were so that    SB 1.14.43
  api svit—whether it will    SB 5.8.20
  api svit—can it be    SB 5.8.24
  katham svit—by which means    SB 6.1.39
  kim svit—never possible    SB 3.16.19
  kim svit—what kind of business    SB 9.20.11
  kim svit—whether    Madhya 8.219
  äho svit—or else    SB 3.20.11
  äho svit—or whether    SB 6.1.39
  äho svit—or    SB 6.2.30