Meaning of the Sanskrit Word: svayambhuva

  svayambhuvā—by Lord Brahmā    SB 4.17.24, SB 4.30.47, SB 6.6.1
  svāyambhuva—O son of Brahmā    SB 1.6.3
  svāyambhuva—the name of the Manu    SB 4.1.8
  svāyambhuva—Svāyambhuva Manu    SB 8.1.4
  svāyambhuva-antaram—the change of the period of Svāyambhuva Manu.    SB 1.3.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z