Meaning of the Sanskrit Word: svastaye

  svastaye—unto the auspicious    SB 4.24.33
  svastaye—for the benefit    SB 5.22.3
  svastaye—for the welfare    SB 5.25.6
  svastaye—for the benefit of    SB 7.11.6
  svastaye—comfortable    SB 8.24.22
  sakala-loka-svastaye—for the benefit of all the planetary systems    SB 5.20.40

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z