Meaning of the Sanskrit Word: svadha

  svadhā—Svadhā    SB 4.1.64, SB 6.6.19
  svadhā—oblation    Bg 9.16
  svadhā—the ingredients to perform sacrifices    SB 2.7.38
  svadhā—Svadhā.    SB 4.1.63
  svadhā—the offering to the forefathers    SB 4.7.45
  dhīḥ, dhṛti, rasalā, umā, niyut, sarpiḥ, ilā, ambikā, irāvatī, s—the eleven Rudrāṇīs    SB 3.12.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z