Meaning of the Sanskrit Word: sukhi

  sukhī—happy    Bg 5.23, Bg 16.13-15, Adi 9.40, Madhya 17.72, Antya 17.55, Antya 18.108
  śukhi—shriveling up    Madhya 19.156
  sukhī—always happy    Madhya 23.74
  sukhī hailā—became very happy    Madhya 10.35, Madhya 25.220, Antya 1.96, Antya 12.60
  bhakta sukhī—a devotee becomes happy    Madhya 23.46
  karoṅ sukhī—I make happy.    Antya 20.53
  mahā-sukhī—very happy    Antya 18.107
  sabe sukhī—everyone became happy    Antya 13.20
  sukhī hao—be happy    Madhya 21.76
  sukhī karoṅ—I make happy    Antya 20.58

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z