Meaning of the Sanskrit Word: sthita

  sthitā—situated    SB 1.13.58, SB 8.17.6
  sthita—situated.    Adi 10.39
  sthita—situated at    Antya 20.32
  sthitā—staying    SB 8.8.25
  sthita-dhīḥ—one fixed in Kṛṣṇa consciousness    Bg 2.54
  sthita-dhīḥ—one who is steady    Bg 2.56
  sthita-prajñasya—of one who is situated in fixed Kṛṣṇa consciousness    Bg 2.54
  sthita-prajñaḥ—transcendentally situated    Bg 2.55
  vakṣaḥ-sthitā—situated on the chest    Madhya 9.111

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z