Meaning of the Sanskrit Word: sthapana

  sthāpana—establishing    Adi 4.53, Madhya 25.48, Antya 3.45, Antya 7.101
  sthāpana—placing    Adi 2.7
  sthāpana—situation.    Adi 12.31
  sthāpana—establishment    Madhya 1.44
  sthāpana—the installation.    Madhya 1.96
  sthāpana—installment    Madhya 4.38
  sthāpana—establish    Madhya 4.109
  sthāpana—confirmation.    Madhya 6.141
  sthāpana—setting down    Madhya 12.82
  sthāpanā—establishing    Adi 7.122
  karila sthāpana—established.    Madhya 5.124, Madhya 18.187
  mahimā-sthāpana—the establishment of the glories.    Antya 20.107, Antya 20.111
  dharma-sthāpana-hetu—to establish the principles of religion    Madhya 17.185
  gopāla sthāpana—the installation of Gopāla    Madhya 25.246
  gopāla-sthāpana—installation of the Deity of Gopāla    Madhya 16.32
  karilā sthāpana—installed    Madhya 9.248
  kariyā sthāpana—establishing    Madhya 18.196
  tat tvam asira sthāpana—establishment of the statement tat tvam asi.    Adi 7.130

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z