Meaning of the Sanskrit Word: sprham

  spṛhām—all desires    SB 2.1.15
  spṛhām—the desire    SB 7.13.34
  spṛhām—desire    SB 8.8.9
  spṛhām—aspiration    SB 9.14.10
  spṛhām—desire.    Antya 16.119
  karṇa-arbudebhyaḥ spṛhām—the desire for millions of ears    Antya 1.99, Antya 1.120
  spṛhām cakre—desired to possess    SB 8.8.3, SB 8.8.6
  karṇa-spṛhām—the desire of the ears.    Antya 17.40
  kurute spṛhām—he longs.    SB 3.30.11
  netra-spṛhām—the desire of the eyes.    Antya 15.63
  nāsā-spṛhām—the desire of My nostrils.    Antya 19.91
  vakṣaḥ-spṛhām—the desire of the breasts.    Antya 15.78

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z