Compound Sanskrit Words Containing: sphuruka

  sphuruka sakala—let it be manifested    Madhya 23.123
  sphuruka tomāre—let it be manifested to you properly.    Madhya 23.124
  sphuruka tomāre—let them be awakened in you    Madhya 25.108

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z